Groepsraad

De algemene ledenvergadering van de groepsvereniging wordt gevormd door de groepsraad. De groepsraad neemt besluiten, maakt afspraken en controleert de gang van zaken in de vereniging.

De groepsraad wordt jaarlijks vier keer gevormd en bestaat uit:
– De leden van het groepsbestuur;
– De staf van de speltakken;
– De overige personen, die een functie in de groepsvereniging vervullen (leden team Makke Beer en klusteam);
– Één oudervertegenwoordiger namens de jeugdleden van de Dolfijnen en één oudervertegenwoordiger namens de jeugdleden van de Zeeverkenners*.

De groepsraad is in ieder geval verantwoordelijk voor de volgende zaken:
– Het coördineren van de activiteiten van de speltakken;
– Het goedkeuren van het beleid in de groepsvereniging (het vaststellen van een meerjarenplan, een jaarplan en begroting);
– Het o.a. aan de hand van een financieel jaarverslag, controleren van de uitvoering van het beleid, besluiten en afspraken welke door de groepsraad zijn vastgesteld.

De groepsraad neemt in ieder geval besluiten over:
– Het beleid in de groepsvereniging;
– De benoeming van de leden van het groepsbestuur** en van een vertrouwenspersoon voor de groepsvereniging;
– De benoeming van leidinggevenden in de groepsvereniging;
– De benoeming van anderen die een functie bij de groepsvereniging vervullen;

* Bij de leeftijdsgroepen met minderjarige jeugdleden is de afgevaardigde een wettelijke vertegenwoordiger van een lid van de leeftijdsgroep.
** Het bestuur van de beheersstichting wordt gevormd door dezelfde personen als het groepsbestuur.